Menu

Mezzanine Partners


Mezzanine partners 1 biedt
mezzaninefinanciering aan in de vorm
van achtergestelde leningen op maat

De focus ligt op eenvoudige en transparante financieringen met een vergoeding via rentevergoedingen. Ook de mogelijkheid om de lening vervroegd terug te betalen wordt voorzien. Warrants, equity-kickers of andere vormen van winstdeelname of kapitaalparticipaties zijn eerder uitzondering, dan regel.

Voor wie?

De bedrijven die door Mezzanine Partners 1 worden beoogd, zijn bedrijven met een gedegen marktpositie en met een bewezen track record van positieve cash flows.

Starters en herstructureringsverhalen komen niet in aanmerking voor dit type van financiering.

De achtergestelde leningen zullen voornamelijk verstrekt worden aan Belgische bedrijven. Occasioneel zijn investeringen in niet-Belgische bedrijven mogelijk, mits een aantoonbare link naar België of indien er enige toegevoegde waarde voor België aanwezig is.


Wanneer?

De mezzaninefinanciering zal worden verstrekt in het kader van:

Groeiopportuniteiten
Financiering van uitbreidingsinvesteringen of een sterk gestegen werkkapitaalbehoefte gedreven door nieuwe klanten/markten;
Overnames, buy-ins en buy-outs
Financiering van externe groei of financiering van het intreden van het bestaande of een nieuw management;
Herfinancieringen
Financiering van (achtergestelde) kredieten die op vervaldag komen.

Waarom?

Een mezzaninefinanciering wordt door de bank beschouwd als quasi equity en is zo een ideale hefboom om de vereiste eigen inbreng te verhogen.

Tezelfdertijd is het een vorm van financiering op lange termijn, die de ondernemer dus toelaat zijn projecten te realiseren, echter zonder impact te hebben op de aandeelhoudersstructuur. Het aandeelhouderskapitaal verwatert niet en de ondernemer behoudt de controle over zijn onderneming.

Bij management buy-outs kan een mezzaninefinanciering ook een nuttige tool zijn om de belangen van het management en van een eventuele meerderheidsaandeelhouder te aligneren.

Ten slotte is de vergoeding niet afhankelijk van uitgekeerde dividenden of de realisatie van een meerwaarde bij verkoop. De mezzanine-overeenkomst legt de terug te betalen bedragen en vergoedingen bij ondertekening vast, waardoor de ondernemer perfect weet waar hij aan toe is.